Condicions generals de contractació

Aquestes són les úniques Condicions Generals de contractació aplicables a l’ús del Lloc Web (sense perjudici que per a determinats serveis podrien existir condicions particulars) ia la contractació dels serveis i substitueixen qualsevol altra condició, excepte previ acord i per escrit entre ACTIVEMPORDA i el Usuari.

Per accedir al Lloc Web i/o App no es requerirà el registre dels Usuaris. Tot i això, per poder contractar els serveis oferts per ALLOTJAMENTS ACTIVE EMPORDA SL (d’ara endavant ACTIVEMPORDA), es requerirà el registre de l’Usuari i l’acceptació d’aquestes Condicions Generals abans de formalitzar el pagament corresponent.

2.- OBJECTE DEL LLOC WEB

ACTIVEMPORDA ha desenvolupat el Lloc Web per oferir a l’Usuari un servei de reserva d’activitats, experiències i serveis als hostes.

ACTIVEMPORDA us informa que les activitats, experiències i serveis als hostes, són serveis proporcionats directament per terceres empreses col·laboradores d’ACTIVEMPORDA (d’ara endavant, el/s Proveïdor/s). Per tant, ACTIVEMPORDA ES LIMITA EXCLUSIVAMENT A OFERIR A TRAVÉS DEL LLOC WEB UN SERVEI DE RESERVA D’ACTIVITATS, EXPERIÈNCIES I SERVEIS ALS HOSPITS, ELS QUALS SÓN EXECUTATS DIRECTAMENT PELS PROVEÏDORS.

Així mateix, a través del Lloc Web, ACTIVEMPORDA facilita als usuaris guies que inclou fotografies, informació sobre transport, punts turístics més importants i diverses recomanacions i consells relacionats amb el lloc de destinació. L’accés i la consulta de les guies de viatges esmentades només es pot fer online i la seva comercialització està prohibida, acceptant l’Usuari aquest extrem i responsabilitzant-se del seu ús indegut i no autoritzat.

En general, la contractació dels serveis oferts per ACTIVEMPORDA serà duta a terme entre l’Usuari i ACTIVEMPORDA, si bé en relació amb determinats Proveïdors i serveis, ACTIVEMPORDA es limitarà a proporcionar el seu Lloc Web com una plataforma en línia a través de la qual els Proveïdors ofereixen els seus serveis perquè puguin ser contractats directament pels usuaris. Al bo de l’activitat s’indicarà la modalitat de contractació.

En aquest darrer cas, l’Usuari, en el moment en què formalitzi la reserva, establirà una relació contractual directa amb el Proveïdor amb qui hagi reservat l’activitat o el trasllat. ACTIVEMPORDA actuarà únicament com a mer intermediari entre l’Usuari i el Proveïdor, limitant-se a transmetre les dades rellevants de la reserva al Proveïdor i enviant a l’Usuari un correu electrònic de confirmació de la reserva en representació del Proveïdor.

La informació mostrada per ACTIVEMPORDA a través del vostre Lloc Web per a la prestació dels serveis està basada en qualsevol cas en la informació proporcionada pels Proveïdors.

3.- RESERVA EN ACTIVEMPORDA I REGISTRE AL LLOC WEB

Per poder realitzar les reserves a través del Lloc Web, l’Usuari haurà de facilitar les dades personals (nom, cognoms, e-mail i telèfon), o si escau les dades de la persona en nom de la qual es reserva l’activitat, per tal que ACTIVEMPORDA pugui poder fer la reserva sol·licitada per l’Usuari.

En virtut d’aquestes Condicions Generals, els Usuaris declaren facilitar dades verídiques, exactes, actuals i completes sobre la seva identitat, o si escau sobre la persona en nom de la qual es reserva l’activitat , experiència o servei. En aquest sentit, els usuaris seran responsables de l’exactitud de les dades facilitades a ACTIVEMPORDA i de qualsevol conseqüència que es pogués derivar dels errors en la informació proporcionada.

4.- CONDICIONS ESPECÍFIQUES SOBRE LA RESERVA D’ACTIVITATS, EXPERIÈNCIES O SERVEIS A HOSPITS

Les reserves que cada Usuari faci a través del Lloc Web estan subjectes a les condicions específiques que s’apliquen a cada activitat, experiència o servei als hostes. L’Usuari podrà trobar aquestes condicions a la fitxa de descripció del Lloc Web per a cadascun d’aquests serveis, així com a l’email de confirmació que us enviï ACTIVEMPORDA una vegada hagi realitzat la reserva.

4.1.- Condicions generals aplicables a totes les reserves.
En general, la reserva de les activitats, experiències o serveis als hostes que promociona ACTIVEMPORDA a través del Lloc Web està subjecta a les condicions següents:
• Les dates i els horaris de les activitats, experiències o serveis als hostes publicades al Lloc Web han estat preestablertes pels Proveïdors i no permeten cap tipus de modificació en aquest sentit. Únicament es podria modificar la data i l’horari d’una activitat, experiència o servei als hostes si l’Usuari ha contractat un servei privat, en aquest cas haurà de comentar aquesta qüestió directament a través del formulari web de contacte disponible a www. ACTIVEMPORDA .com . En tot cas, la resposta d’ACTIVEMPORDA dependrà de les condicions aplicables de cada proveïdor.
• Els usuaris podran modificar les dades de les reserves sempre que les condicions de les activitats, experiències o serveis als hostes els ho permetin. Per poder fer aquesta modificació, l’Usuari podrà accedir a través d’un enllaç facilitat al correu de confirmació de reserva
• El temps d’antelació mínima activitats, experiències o serveis als hostes que es vulgui reservar. Aquest aspecte en concret es pot veure a la fitxa de la pròpia activitat al Lloc. ACTIVEMPORDA us informa que no és possible reservar una activitat amb una antelació menor a la indicada a la fitxa de l’activitat corresponent.

Per reservar activitats, experiències o serveis als hostes de forma privada, si us plau contacteu amb ACTIVEMPORDA a través del formulari de contacte disponible a la pàgina web
4.2.- Condicions específiques relacionades amb la informació de lactivitat , experiència o servei a hoste reservada.
El punt de trobada, la data, l’horari, la durada i tota la informació necessària per al gaudi de l’activitat, experiència o servei a hoste reservada, està detallada a la fitxa de descripció de cada servei, al Lloc Web, així com a l’email de confirmació que us envieu ACTIVEMPORDA a l’Usuari una vegada realitzada la reserva.

A l’email de confirmació, a més de facilitar tota la informació del servei reservat, ACTIVEMPORDA podrà proporcionar a l’Usuari un justificant o bo de reserva de l’activitat, experiència o servei a hoste contractada o ACTIVEMPORDA informarà a l’Usuari sobre la recepció d’un correu del Proveïdor amb el justificant perquè l’Usuari el pugui presentar davant del Proveïdor prèviament a l’inici de l’activitat o una vegada finalitzada, segons les condicions establertes pel Proveïdor.

És imprescindible que els Usuaris siguin puntuals i es presentin al punt de trobada a l’hora i data indicada en el seu abonament, ja que totes les activitats, experiències o serveis a hoste estan programades per sortir a una hora concreta i no és possible modificar la hora d’inici.

La durada de les activitats, experiències o serveis a hoste publicades al Lloc Web tenen caràcter referencial i podrien patir lleugeres variacions en funció del propi desenvolupament del servei, o per qualsevol factor extern al Proveïdor i/o ACTIVEMPORDA tals com, per exemple, inclemències meteorològiques, problemes de circulació vial, vagues, etc.

Si un cop al lloc de destinació els Usuaris tingueren alguna qüestió en relació amb el servei reservat, i en particular, amb el punt de trobada de l’activitat, excursió o visita, els Usuaris podran contactar amb el Proveïdor al telèfon de contacte que apareix al bo que li va entregar ACTIVEMPORDA en el moment de confirmació de la reserva.

ACTIVEMPORDA us informa que el Proveïdor us podrà requerir que entregue el bo que acredita la reserva de l’activitat prèviament a l’inici de la mateixa. ACTIVEMPORDA no assumirà cap responsabilitat si l’Usuari no presenta aquest abonament davant del Proveïdor.

6.- CONDICIONS ECONÒMIQUES DE CONTRACTACIÓ

La contractació de la reserva dels serveis d’ACTIVEMPORDA s’entendrà formalitzada un cop els Usuaris hagin completat i acceptat el formulari de reserva de l’activitat, experiència o servei a hoste i aquesta hagi estat confirmada, després d’haver completat correctament el procés de reserva i se n’hagi realitzat correctament el pagament.

Els preus seran els indicats per ACTIVEMPORDA en el moment de la reserva de lactivitat, experiència o servei a hoste que hagi escollit lUsuari. Tots els serveis són de confirmació immediata i es paga al moment de reservar mitjançant targeta bancària de crèdit o dèbit (Visa o Mastercard ).

En general, ACTIVEMPORDA realitza el cobrament complet a través del Lloc Web de l’activitat, experiència o servei a hoste reservat per l’Usuari. No obstant això, hi ha determinats serveis els Proveïdors dels quals permeten que, en el moment de la reserva, l’Usuari pagui una part del total del servei i que, en el moment de gaudir l’ activitat, experiència o servei a hoste, l’Usuari efectuï el pagament de la quantitat restant. En tot cas, aquest aspecte depèn de les condicions de cada proveïdor.

Aquests preus s’expressen en Euros (€), incloent-hi els impostos, i l’import total s’indicarà al moment de la confirmació definitiva de la contractació del servei.

En general, ACTIVEMPORDA no aplicarà descomptes en la prestació dels seus serveis, tret que així s’estableixi en les condicions de l’activitat, experiència o servei a hoste que correspongui.

Després de la contractació de la reserva, els Usuaris rebran un correu electrònic de confirmació on se li confirmarà el cobrament del servei contractat i se li proporcionarà un rebut de compra dels serveis contractats. L’Usuari haurà de tenir en compte que aquest rebut de compra no equival a l’emissió de la factura corresponent a la contractació dels serveis. L’Usuari podrà sol·licitar la factura un cop hagi formalitzat la reserva a través del Lloc Web.

L’Usuari es podrà descarregar des del Lloc Web i/o App la documentació referent a la contractació dels serveis prestats per ACTIVEMPORDA. En alguns casos, la documentació necessària per fer activitat, experiència o servei a hoste serà enviada via email a l’Usuari pel Proveïdor del servei. En cas que es cancel·li la reserva ACTIVEMPORDA emetrà els documents rectificatius oportuns per a l’Usuari.

En el cas que els serveis es presentin dins del territori nacional, ACTIVEMPORDA emetrà una factura per la prestació de serveis com a intermediaris en nom i per compte aliè del Proveïdor, a l’empara del que estableix la Disposició Addicional 4a del Reial Decret 1619/2012 , de 30 de novembre, pel qual saprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

S’haurà de notificar a ACTIVEMPORDA qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a la compra a través de www.activemporda.com en el menor termini de temps possible perquè ACTIVEMPORDA pugui realitzar les gestions oportunes.
Les activitats reservades mitjançant accions o transaccions amb indicis de ser fraudulentes podran ser cancel·lades per ACTIVEMPORDA.

7.- POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS

Sense perjudici dels drets de l’Usuari en matèria de cancel·lacions de serveis de viatges combinats als quals li sigui aplicable allò que estableix el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (d’ara endavant, “ Llei General de Consumidors i Usuaris ”), cadascun dels serveis promocionats per ACTIVEMPORDA al Lloc Web (activitats, experiències o serveis a hoste) compta amb una política de cancel·lacions específica, que l’Usuari podrà consultar a la fitxa de descripció de l’activitat (al Lloc Web), així com a l’email de confirmació que ACTIVEMPORDA us enviï un cop hagi realitzat la reserva.

Per tant, a cada servei li seran aplicables les condicions específiques de cancel·lació, les quals establiran el termini de cancel·lació i si hi ha algun tipus de penalització o no.

En definitiva, ACTIVEMPORDA gestionarà les cancel·lacions d’acord amb el que disposa la política de cancel·lació de cada activitat, experiència o servei a hoste.

En cas que el Proveïdor no tingui disponibilitat per a la data reservada, s’informarà a l’Usuari i se us oferirà, sempre que sigui possible, una alternativa de data i horaris. En cas de no rebre resposta per part de l’Usuari en el termini establert pel Proveïdor o en cas de rebutjar l’alternativa proposada la reserva es cancel·larà i l’import de la mateixa es reintegrarà amb caràcter immediat a l’Usuari. En qualsevol cas, ACTIVEMPORDA emetrà la documentació rectificativa oportuna.

DE CONFORMITAT AMB EL ANTERIOR, I MITJANÇANT L’ACCEPTACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS GENERALS D’ÚS, ELS USUARIS DECLAREN HAVER LLEGIT I ACCEPTAT EXPRESSAMENT LA PRESENT POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS I MANIFESTEN ESTAR D’ACORD AMB LES CONDICIONS QUE RESERVIN A TRAVÉS DEL LLOC WEB I/O APP.

8.- CONDUCTA AL LLOC WEB I/O APP

Els Usuaris es comprometen a fer un ús lícit, diligent, honest i correcte de tota la informació o continguts que tinguin accés a través del Lloc Web, i tot això sota els principis de la bona fe i respectant en tot moment a la legalitat vigent ia les presents Condicions generals. En particular, però sense limitació, els usuaris no hauran de:
• i. Registrar-se o comunicar dades que no siguin vertaderes, exactes, completes i/o actualitzades, ni accedir al Lloc Web utilitzant el nom, dades identificatives o el password d’un altre Usuari o suplantar qualsevol persona o identitat.
• ii . Usar el Lloc Web amb fins fraudulents, o relacionats amb delictes penals o activitats il·lícites de cap tipus.
• iii . Introduir o difondre virus informàtics que puguin produir alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants del Lloc Web.
• iv . Crear-se un Perfil o utilitzar el Lloc Web per utilitzar o reutilitzar material il·legal, ofensiu, pornogràfic, abusiu, indecent, difamatori, obscè o amenaçador de cap mena, o que suposi una violació de drets d’autor, marques registrades o confidencialitat, privadesa o qualsevol un altre dret, és a dir d’una altra manera injuriosa o censurable per a terceres parts.
• v. Descarregar, enviar o distribuir de qualsevol altra manera continguts o aplicacions que puguin vulnerar qualsevol legislació vigent o que suposin infringir qualsevol dret de qualsevol part.

ACTIVEMPORDA es reserva el dret a denegar qualsevol intent d’accés al Lloc Web o cancel·lar comptes d’usuaris, en els casos en què es produeixi una utilització incorrecta del Lloc Web de conformitat amb allò establert en aquesta clàusula.
Així mateix, ACTIVEMPORDA es reserva el dret a notificar a les autoritats competents qualsevol sospita d’actuacions il·lícites al seu lloc web, així com a eliminar o bloquejar qualsevol compte o usuari que ACTIVEMPORDA consideri, o tingui sospites fundades, que està portant o ha portat a cap activitat que atempti contra la llei, la moral i/o l’ordre públic així com que, de qualsevol altra forma, aboqui, comparteixi, emmagatzemi o distribueixi contingut il·lícit o que, sent lícit, aquesta compartició, emmagatzematge o distribució es produeixin de qualsevol forma il·lícita.
En virtut del Reglament (UE) 2022/2065 del Parlament Europeu i del Consell de 19 d’octubre del 2022 relatiu a un mercat únic de serveis digitals i pel qual es modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglament de Serveis Digitals), en cas que ACTIVEMPORDA estimi que l’Usuari hagi vulnerat algun apartat de les presents Condicions Generals, així com de qualsevol de les seves polítiques o procediments interns i decidís prendre la decisió de: a) Retirar la informació o bloquejar l’accés a aquesta o restringir-ne la seva visibilitat; b) Suspendre o cessar la prestació del servei; c) Suspendre o suprimir el compte de l’Usuari; d) Suspendre, cessar o restringir d’alguna altra manera la capacitat de monetitzar la informació proporcionada per l’Usuari, ACTIVEMPORDA acompanyarà la notificació amb una declaració de motius on s’expliqui a l’Usuari la infracció comesa, el principi que vulnera i la possibilitat de reclamar la decisió adoptada a través del Sistema Intern de Gestió de Reclamacions d’ACTIVEMPORDA. L’Usuari disposarà d’un termini de sis (6) mesos per poder presentar el vostre escrit de forma gratuïta a través de www.activemporda.com

9.- OPINIONS, COMENTARIS, COMUNICACIONS I ALTRES CONTINGUTS

Els Usuaris que hagin reservat activitats, experiències o serveis a hoste a través d’ACTIVEMPORDA podran publicar les seves opinions i valoracions al Lloc Web.

Per això, ACTIVEMPORDA enviarà un email a l’Usuari, quan l’activitat o el trasllat ja hagin finalitzat, per tal que pugui valorar l’experiència i el servei que se li ha prestat per part d’ACTIVEMPORDA.
Així mateix, l’Usuari també autoritza ACTIVEMPORDA perquè pugui publicar, si escau, les opinions i valoracions de l’Usuari a les xarxes socials d’ACTIVEMPORDA ( ex : Instagram o Facebook/Meta, Twitter/X, TikTok , LinkedIn, etc.).

En tot cas, ACTIVEMPORDA publicarà les opinions dels Usuaris sempre que el contingut de les mateixes no resulti fals, il·lícit, obscè, abusiu, amenaçador, difamatori, envaïda la privadesa de tercers, o sigui censurable d’una altra manera per a tercers, i sempre que el contingut del qual no incorpori anuncis o enllaços a altres llocs web i/o que l’opinió no es correspongui amb el servei valorat.

En particular, ACTIVEMPORDA es reserva el dret de no publicar aquelles opinions el contingut de les quals pugui incloure els termes següents:
• i. Expressions discriminatòries: En cap cas no es permetran expressions que vagin en contra d’un particular i que vulnerin els principis del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, a la pròpia imatge ia la dignitat de la persona. Es prohibeix qualsevol mena de publicació discriminatòria ja sigui per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
• ii . Activitats il·legals: No és permès que els continguts promoguin activitats il·legals o que incorporin contingut obscè o difamatori.
• iii . Violència: Està expressament prohibit que les opinions continguin expressions que promoguin la violència i/o que incloguin sense cap limitació, la violència sexual o la violència contra animals i persones.
• iv . Contingut degradant: No estan permeses aquelles opinions o comentaris, que siguin intimidants, amenaçants degradants o que de qualsevol manera promoguin la violència contra una persona o un col·lectiu determinat.
• v. Contingut fals: Estan expressament prohibides ressenyes que poguessin contenir indicacions de «m’agrada» a les xarxes socials.
• vaig veure. Contingut promocional: Està expressament prohibit encarregar ressenyes a tercers per promocionar productes propis.
• vii . Contingut manipulat i extrapolable: Estan expressament prohibides les ressenyes que hagin estat o de les que hi hagi indicis que hagin pogut ser manipulades, amb la finalitat que únicament es publiquin ressenyes positives. Així mateix, tampoc no està permès que aquestes ressenyes i aprovacions socials puguin extrapolar-se o vincular-se a continguts diferents però relacionats, a fi d’evitar forçar una opinió positiva de l’Usuari.

Les comunicacions entre ACTIVEMPORDA i els Usuaris es realitzaran per escrit via mail amb justificant de recepció o per qualsevol altre mitjà pel qual consti la recepció i el contingut de la comunicació.
• i. Les comunicacions a ACTIVEMPORDA hauran de remetre’s a: admin@ACTIVEMPORDA.com o www.activemporda.com
• ii . Les comunicacions als usuaris: s’utilitzarà el correu electrònic de registre.

10.- EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

Sense perjudici de la responsabilitat en els serveis als quals els sigui aplicable el que estableix la Llei General de Consumidors i Usuaris ia manera enunciativa, però no limitativa, ACTIVEMPORDA no es fa responsable de les circumstàncies següents :
• i. De les cancel·lacions realitzades fora de termini per part dels Usuaris. ACTIVEMPORDA no serà responsable sota cap concepte de retornar els imports pagats pels seus Usuaris quan aquests no hagin complert el termini de cancel·lació previst a la política de cancel·lació aplicable a cada servei.
• ii . Dels retards o errors comesos per part dels Usuaris per arribar al punt de trobada de les activitats, experiències o serveis a hoste reservat. Això és, ACTIVEMPORDA no assumirà cap responsabilitat si l’Usuari perd l’activitat o el trasllat reservat per manca de puntualitat i/o per no trobar-se al punt de trobada que correspongui.
• iii . Dels casos en què el Proveïdor negui a l’Usuari l’accés a l’activitat, experiència o servei a hoste corresponent quan aquest no porti el corresponent bo imprès en paper i/o descarregat al telèfon mòbil (segons el requerit en cada cas pel Proveïdor).
• iv . Dels danys i robatoris que afectin els usuaris i els béns de la seva titularitat durant el gaudi de les activitats, experiències o serveis a hoste.
• v. De les lesions, danys i accidents que pogués patir l’Usuari durant el gaudi de les activitats, experiències o serveis a hoste reservat, així com d’aquelles lesions, danys i accidents patits per l’Usuari prèviament al servei i que li hagi impedit gaudir-ne .
• vaig veure. Dels casos en què el vehicle reservat per al trasllat no acudeixi al punt de recollida quan la informació que ha facilitat l’Usuari sobre els horaris i el punt de recollida és errònia o equívoca.
• vii . De la pèrdua de vols, trens, autobusos o qualsevol altre mitjà de transport, com a conseqüència de no haver sol·licitat el servei de trasllat amb el termini d’antelació recomanat per ACTIVEMPORDA. L’Usuari és l’únic responsable de conèixer l’hora de sortida del vol/tren/autobús i sol·licitar el servei de recollida amb prou temps.
• viii . De les condicions meteoròlogues en què el Proveïdor dugui a terme les activitats, experiències o serveis a hoste reservades pels Usuaris. En cap concepte ACTIVEMPORDA serà responsable d’aquestes circumstàncies, per la qual cosa el servei s’entendrà correctament prestat.
• ix . De la qualitat i l’adequació del servei contractat per l’Usuari.
• x. Dels casos en què les activitats, experiències o serveis a hoste s’hagin completat, encara que la durada hagi patit una lleugera variació per qualsevol factor extern al Proveïdor i/o ACTIVEMPORDA. En aquesta situació, s’entendrà que el servei ha estat prestat correctament.
• xi. De les queixes i reclamacions quant al servei contractat per l’Usuari que hauran de ser gestionades amb el Proveïdor del servei, sens perjudici que ACTIVEMPORDA pugui col·laborar amb l’Usuari per atendre’n les reclamacions.

A més, i en els casos en què l’Usuari contracti els serveis directament amb el Proveïdor, ACTIVEMPORDA no serà responsable:
• xii . Del compliment de qualsevol obligació fiscal de declaració, pagament o qualsevol altre tipus que se’n derivi o sigui conseqüència del servei prestat pel Proveïdor. ACTIVEMPORDA s’exonera de qualsevol tipus de responsabilitat fiscal en relació amb els serveis prestats pel Proveïdor.

Així mateix, ACTIVEMPORDA no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de laccés o ús del contingut o del Lloc Web. Entre altres, ia títol enunciatiu i no limitatiu, ACTIVEMPORDA no es responsabilitza de les circumstàncies següents:
• xiii . Manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del Lloc Web, i/o dels seus serveis o continguts, així com pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la manca de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc Web.
• xiv . De les fallades tècniques imputables a tercers oa causes de força major que impedeixin el correcte funcionament del Lloc Web.
• xv . Els casos de força major, entesos com ara la decisió, suspensió o interrupció dels serveis o utilització del Lloc Web, com a conseqüència del bloqueig de la xarxa dInternet, accions o omissions de terceres persones, o qualssevol altres causes o circumstàncies independents de la voluntat d’ACTIVEMPORDA que impedeixin la utilització normal del Lloc Web.
• xvi . L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari als termes de les presents Condicions Generals, oa la bona fe, del Lloc Web, per part dels Usuaris.

ACTIVEMPORDA es reserva el dret d’iniciar les accions legals que per dret corresponguin contra els Usuaris, com a conseqüència de la comissió dels actes descrits en aquest apartat, i en general, per l’incompliment de les presents Condicions Generals.

11.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

11.1.- Propietat Intel·lectual relativa a les opinions dels Usuaris publicades al Lloc Web i/o App.
Com que el Lloc Web permet la publicació d’opinions, els Usuaris atorguen a ACTIVEMPORDA una llicència de caràcter universal, sense restriccions i gratuïta per a l’ús, la distribució, la comunicació pública, l’adaptació i la reproducció d’aquestes opinions. A través de la referida llicència ACTIVEMPORDA podrà transformar, adaptar i en definitiva, utilitzar les opinions dels Usuaris per a finalitats de publicitat i promoció als llocs web i xarxes socials titularitat d’ACTIVEMPORDA.

12.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Amb motiu de la contractació dels serveis d’ACTIVEMPORDA i, amb la finalitat d’informar-vos detalladament sobre com tractem les vostres dades personals i protegim la vostra privadesa segons la informació que ens proporciona, us informem a continuació, en forma de preguntes i respostes, de les condicions on ACTIVEMPORDA tracta les vostres dades personals:
Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

– Identitat : ALLOTJAMENTS ACTIVE EMPORDA SL
– NIF : B55345516
– Adreça postal : Carrer Casino 7, 17255 Begur, (Girona)
– Correu electrònic : info@activemporda.com

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
Tractem les dades personals que ens faciliti amb les següents finalitats:
a) La gestió de la relació amb el client, així com la prestació del servei contractat, la facturació i el cobrament. El subministrament de les dades a aquest efecte per part dels nostres clients és obligat, impedint-se en altre cas la prestació del servei.
b) L’enviament de comunicacions comercials dels nostres productes o serveis per qualsevol mitjà de contacte facilitat.
En relació amb l’enviament de les comunicacions esmentades, en base a la informació facilitada, podem elaborar perfils comercials, per oferir-li els productes i serveis que millor s’ajustin als seus interessos.
El tractament de les vostres dades per a aquest fi comercial no és obligatori, per la qual cosa, si l’usuari no dóna el seu consentiment o s’oposa a aquest tractament, únicament no rebrà publicitat.
c) La remissió d’enquestes a fi de valorar els serveis oferts i el seu grau de satisfacció. ACTIVEMPORDA podrà publicar les opinions i comentaris dels usuaris que responguin a aquesta enquesta a la seva pàgina web o xarxes socials, incloent-hi les dades identificatives i les imatges aportades pels clients, prèvia autorització dels mateixos. Si l’usuari no autoritza l’ús de les dades personals per publicar-les juntament amb el seu comentari o opinió, aquestes es publicaran de manera anonimitzada. Els comentaris publicats seran accessibles a qualsevol usuari que consulteu l’apartat d’opinions de l’activitat.
El tractament de les seves dades amb aquesta finalitat no és obligatori per a la contractació del servei, i no és destinatari de les enquestes en cas que el client s’oposi a aquest tractament de dades.
d) El compliment de les obligacions de caràcter comptable, legal, fiscal i administratiu. Aquest tractament és necessari perquè ACTIVEMPORDA compleixi amb les obligacions legals que poguessin derivar de la relació contractual mantinguda, incloent-hi l’atenció dels drets en matèria de protecció de dades, no es poden complir aquestes obligacions en cas contrari, essent, per tant, el lliurament de les dades per a aquest fi obligatòria.

e) El tractament de la imatge dels clients per a la seva publicació a la web d’ACTIVEMPORDA, així com a les seves xarxes socials. Aquestes imatges podran ser facilitades directament pels clients a l’entitat o realitzades per professionals contractats per ACTIVEMPORDA que acompanyin els usuaris a destinació. La captació i la publicació d’aquestes imatges té com a finalitat promocionar els serveis de l’entitat. L’autorització per al tractament de la seva imatge és voluntària, i no es pot utilitzar la mateixa en cas que el client no atorgui el consentiment.

f) Realitzar estudis estadístics. En concret, les seves dades i, si escau, opinions, suggeriments, etc. podran ser utilitzats per a estudis comercials i/o de mercat, ampliar i millorar els nostres serveis. El tractament de les vostres dades a aquest efecte no és obligatori, no podent ser tractades per a això en cas que el client s’oposi. En tot cas, el resultat dels estudis serà completament anònim.
Les dades seran tractades de forma confidencial, garantint així mateix la seguretat mitjançant l’adopció de les mesures de seguretat adequades, exigides per la legislació vigent.
Durant quant de temps tractarem les vostres dades?
Només conservem les vostres dades pel període de temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides, donar compliment a les obligacions legals que ens vénen imposades i atendre les possibles responsabilitats que poguessin derivar del compliment de la finalitat per a la qual les dades van ser recollits.
Les dades per a la gestió de la relació amb els clients, prestació del servei i la facturació i cobrament dels serveis seran conservades a aquest efecte durant tot el temps en què el contracte/servei estigui vigent. Un cop finalitzada aquesta relació, si escau, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.
Les dades tractades per a l’enviament de comunicacions comercials dels nostres productes o serveis seran conservades indefinidament, fins que, si escau, ens manifesteu la vostra voluntat de suprimir-los o el vostre desig de deixar de rebre aquestes comunicacions. Així mateix, es conservaran de manera indefinida les dades obtingudes dels estudis estadístics, si bé aquestes es troben anonimitzades.
Les dades per a la gestió de les enquestes seran conservades fins una vegada conclosa i analitzats els resultats de les mateixes. Amb caràcter general, les enquestes seran anònimes, i es podran conservar els resultats durant més temps de forma anonimitzada. En virtut de l’anterior, les opinions manifestades pels clients seran conservades indefinidament, i es mantindran publicades als mitjans indicats. En cas que s’hagi autoritzat la publicació de les dades personals juntament amb l’opinió o comentari, l’afectat podrà sol·licitar-ne l’eliminació en qualsevol moment, i en aquest cas, el comentari o opinió romandrà publicat de manera anonimitzada.
Les dades per al compliment de les obligacions d’índole comptable, legal, fiscal i administrativa seran conservades fins que les prescriguin de conformitat amb la normativa vigent.
La imatge dels clients, en cas d’haver atorgat el seu consentiment, serà conservada de manera indefinida mentre mantinguin la vigència per als fins de promoció indicats i, en tot cas, fins que el client en retiri el consentiment. En virtut de l’anterior, el client cedeix a ACTIVEMPORDA el dret a fixar, reproduir, distribuir, comunicar públicament i obtenir còpies de les fotografies de la seva persona, sense cap limitació de número, temps i àmbit geogràfic, sense que per això tingui dret a percebre cap remuneració. Aquesta cessió té com a única excepció i limitació aquelles utilitzacions o aplicacions que poguessin atemptar al dret a l’honor en els termes previstos a la Llei orgànica 1/85, de 5 de maig , de protecció civil al dret a l’honor, la intimitat personal i familiar. la Pròpia Imatge.
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La base legal per al registre dels usuaris i la creació dun compte és el consentiment. Amb aquesta finalitat, s’utilitzaran les dades identificatives i de contacte que se sol·liciten al propi formulari de registre.
La base legal per al tractament de les vostres dades és l’execució del contracte que porta causa de l’acceptació de les Condicions Generals en el moment de contractar un dels nostres serveis. En alguns supòsits, per al correcte desenvolupament dels serveis sol·licitats pel client (activitats, experiències, serveis a hostes etc.), pot ser necessari tractar dades relatives a la vostra salut. Aquest tractament es basa en el consentiment del client, el qual es manifesta pel lliurament de la informació esmentada de manera voluntària i lliure. El client no està obligat a facilitar aquesta informació i, en cas de fer-ho, podrà revocar el consentiment en qualsevol moment, si bé ha de ser conscient que això pot repercutir negativament en el servei contractat, en no poder-lo oferir el mateix conforme als seus necessitats mèdiques (per exemple, pes, edat, intoleràncies, etc.).
L’oferta prospectiva de productes i serveis als nostres clients té com a base el consentiment, permetent la realització de perfils no intrusius amb la informació interna de què disposi ACTIVEMPORDA del client, facilitada directament per aquest, per oferir-los la contractació d’altres productes o serveis que puguin interessar al client i aconseguir així la seva fidelització.
El tractament de la imatge dels clients es fonamenta igualment en el seu consentiment.
El consentiment es pot revocar en qualsevol moment, i ens ho pot comunicar per qualsevol mitjà indicat en aquesta clàusula. La retirada del consentiment no afecta l’execució del contracte, si escau, però els tractaments de dades amb aquesta finalitat efectuats amb anterioritat no perdran la licitud pel fet que el consentiment s’hagi revocat.
La base del tractament per al compliment de les obligacions d’índole comptable, legal, fiscal i administrativa és el compliment de l’obligació legal imposada per la normativa vigent a aquests efectes.
El tractament consistent en la remissió d’enquestes de satisfacció té com a base legitimadora l’interès legítim, atès que es persegueix poder verificar i millorar la qualitat del tracte rebut, així com dels productes i/o serveis d’ACTIVEMPORDA, permetent a ACTIVEMPORDA continuar amb la seva activitat econòmica i millorar i créixer al sector, considerant-se aquest interès prevalent atès que:
– Es remetran a clients d’ACTIVEMPORDA.
– A aquest efecte només es tractarà una adreça de correu electrònic de contacte, a l’efecte de remetre-li un enllaç perquè accedeixi a l’enquesta.
– El mitjà triat (enviament de correu electrònic) és el més idoni i el menys intrusiu per a la privadesa dels destinataris.
No obstant això, us recordem que teniu dret a oposar-vos a aquest tractament de les vostres dades, podent fer-ho per qualsevol dels mitjans previstos en aquesta clàusula. En qualsevol cas, la publicació de les opinions i comentaris identificant la persona física es fonamenta en el consentiment, el qual es pot revocar en qualsevol moment, i ens ho pot comunicar per qualsevol mitjà indicat en aquesta clàusula. En aquest cas, l’opinió o el comentari es mantindrà de manera anonimitzada. La retirada del consentiment no afecta l’execució del contracte, si escau, però els tractaments de dades amb aquesta finalitat efectuats amb anterioritat no perdran la licitud pel fet que el consentiment s’hagi revocat.
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Les dades seran comunicades a les següents entitats:
a. Les administracions públiques competents, inclosos jutges i tribunals, en els casos previstos a la Llei i per als fins definits en aquesta.
b. Les entitats financeres a través de les quals sarticuli la gestió de cobraments i pagaments.
c. A les empreses/operadors que s’encarreguin de prestar el servei contractat (activitat, experiència, servei a hoste, etc.), incloent-hi les dades de salut facilitades. Aquesta cessió és necessària perquè es pugui executar el servei. A l’apartat “Detalls” del servei sol·licitat s’inclourà la identificació de l’operador.
d. Si l’usuari ens autoritza, les seves opinions i comentaris podran publicar-se a la web i xarxes socials de l’entitat ( ex : Instagram i Facebook/Meta, Twitter/X, TikTok , LinkedIn), així com les imatges que es recubin dels clients. Aquesta publicació es considera una cessió de dades personals, en la mesura que aquestes dades estan accessibles a tercers.
Encara que no es tracta d’una cessió de dades, pot ser que terceres empreses, que actuen com a proveïdors nostres, accedeixin a la vostra informació per dur a terme el servei. Aquests encarregats accedeixen a les seves dades seguint les nostres instruccions i sense que puguin utilitzar-les per a una finalitat diferent i mantenint la més estricta confidencialitat i sobre la base d’un contracte en què es comprometen a complir les exigències de la vigent normativa en matèria de protecció de dades personals .
Es produeixen transferències internacionals de dades?
Poden produir-se transferències internacionals de dades en els supòsits següents:
– ACTIVEMPORDA contracta la seva infraestructura virtual per a l’emmagatzematge de la base de dades segons un model de “computació al núvol” a través de Google Drive, estant la informació emmagatzemada als EUA , a l’empara de l’acord Data Privacy Framework.
– Les imatges, opinions i comentaris que, si escau, ACTIVEMPORDA publiqui a les seves xarxes socials ( ex : Instagram, Facebook/Meta, Twitter/X, TikTok , LinkedIn) estaran emmagatzemats en aquestes plataformes, propietat de Meta Platforms , Inc., per tant, les seves dades seran transferides als EUA En qualsevol cas, aquesta entitat ofereix garanties adequades de protecció de dades en trobar-se adherida al Data Privacy Framework.
Com protegim les vostres dades personals?
Tenim el ferm compromís de protegir les dades personals que tractem. Utilitzem mesures, controls i procediments de caràcter físic, organitzatiu i tecnològic, raonablement fiables i efectius, orientats a preservar la integritat i la seguretat de les seves dades i garantir-ne la privadesa.
En el cas dels contractes que subscrivim amb els nostres proveïdors incloem clàusules en què se’ls exigeix mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal a què hagin tingut accés en virtut de l’encàrrec realitzat, així com implantar les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament de les dades personals.
Quina és la seva responsabilitat com a titular de les dades?
En facilitar-nos les dades personals, la persona que ho faci garanteix que és major de 14 anys i que les dades facilitades són veritables, exactes, completes i actualitzades.
A aquests efectes, l’interessat respon de la veracitat de les dades i les haurà de mantenir convenientment actualitzades de manera que responguin a la seva situació real, fent-se responsable de les dades falses i inexactes que pogués proporcionar, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que se’n poguessin derivar.
Si facilita dades de tercers, assumeix la responsabilitat d’informar-los prèviament de tot el que preveu l’article 14 del Reglament General de Protecció de Dades en les condicions establertes en aquest precepte.

13.- MODIFICACIONS

ACTIVEMPORDA es reserva el dret a realitzar tantes adaptacions o modificacions com consideri oportunes a les presents Condicions Generals, en qualsevol moment.
En cas que les Condicions Generals hagin patit qualsevol canvi, la versió que serà aplicable a l’Usuari serà la vigent al dia de la contractació del Servei.
Aquestes modificacions seran vàlides des de la data de la publicació, la qual figura al peu de les Condicions Generals.

14.- CLÀUSULA DE SALVAGUARDA

Totes les clàusules o extrems d’aquestes Condicions Generals han de ser interpretades de forma independent i autònoma, i la resta de les estipulacions no s’han d’afectar en cas que una hagi estat declarada nul·la per sentència judicial o resolució arbitral ferma. Se substituirà la clàusula o clàusules afectades per una altra o altres que preservin els efectes perseguits per les condicions generals.

15.- RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES

En cas que l’usuari entengués vulnerats els drets del consumidor, l’usuari haurà de reclamar, en primer lloc, al proveïdor que hagi prestat el servei.
En qualsevol cas, ACTIVEMPORDA fa constar a l’Usuari que disposa d’un Full de Reclamacions mitjançant el qual podreu formular qualsevol queixa o reclamació en relació amb els serveis d’ACTIVEMPORDA.
Si l’Usuari considerés que no s’han atès les seves pretensions de les maneres indicades anteriorment, l’Usuari tindrà dret a interposar una reclamació extrajudicial acudint a qualsevol de les instàncies següents:

16.- LEGISLACIÓ APLICABLE I FUR COMPETENT

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola i, en cas de litigi sobre la interpretació, execució o validesa d’aquestes Condicions Generals, són competents els Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari a Espanya.

Versió actualitzada a data 15 de maig de 2024